چاپ کردن این صفحه

آگهی مزایده عمومی واگذاری جایگاه سوخت شهرداری اشتهارد

پنج شنبه, 11 دی 1348 03:30 نوشته شده توسط  اندازه قلم کاهش اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم افزایش اندازه قلم

آگهی مزایده عمومی واگذاری جایگاه سوخت چند منظوره قدس شهرداری اشتهارد

شهرداری اشتهارد به استناد بند 3 مصوبه شماره 52 مورخ 97/09/13 شورای اسلامی شهر اشتهارد، در نظر دارد نسبت به واگذاری جایگاه سوخت چند منظوره قدس شهرداری اشتهارد به صورت اجاره دوساله با مبلغ پایه اجاره ماهیانه سال اول 400.000.000 ریال برابر شرایط و اطلاعات مندرج در اسناد مزایده به بخش خصوصی از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.
علاقمندان به شرکت در مزایده می توانند جهت دریافت اسناد و مدارک مزایده به امورقراردادهای شهرداری اشتهارد مراجعه و نسبت به اخذ اسناد اقدام نمایند.
-مهلت اخذ وتکمیل وتحویل اسناد: پایان وقت اداری مورخ 97/10/26
-محل دریافت اسناد: واحد امور قراردادها
- محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری اشتهارد
- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختاراست
-سپرده تضمین شرکت درمزایده عمومی به مبلغ 1.056.000.000 ریال برابر مقررات
-مبلغ سپرده تضمین شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری اشتهارد یا واریز به حساب جاری 0107101783007 نزد بانک ملی شعبه اشتهارد به نام شهرداری اشتهارد
- هزینه آگهی وکارشناسی و سایر هزینه ها مانند عوارض و مالیات بر عهده برنده مزایده می باشد.
- برندگان اول تا سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد گردید.
- سایر اطلاعات وجزئیات مربوط به مزایده در اسناد شرکت در مزایده مندرج است.

خواندن 449 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
دهقان

آخرین‌ها از دهقان