چاپ کردن این صفحه

آگهی مزایده عمومی پخش مکانیزه آسفالت بلوار 32 متری مصلی اشتهارد

پنج شنبه, 04 مرداد 1397 10:23 نوشته شده توسط  اندازه قلم کاهش اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم افزایش اندازه قلم

آگهی مزایده عمومی اجرای عملیات عمرانی پخش مکانیزه آسفالت بلوار 32 متری مصلی اشتهارد

شهرداری اشتهارد به استناد بند الف تبصره 6 مصوبه شماره 25 مورخ 96/12/2 شورای اسلامی شهر اشتهارد در نظر دارد پروژه تهیه مصالح و اجرای عملیات عمرانی پخش مکانیزه آسفالت بلوار 32 متری مصلی اشتهارد به مبلغ 2.700.000.000 ریال (30%نقدی و 70% تهاتر با مودیان بدهکار به شهرداری اشتهارد) را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
علاقمندان به شرکت در مناقصه می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد امور قراردادهای شهرداری اشتهارد مراجعه نمایند.
- مهلت دریافت اسناد: از تاریخ 97/05/01 تا پایان وقت اداری 97/05/20
- مهلت تحویل اسناد: پایان وقت اداری مورخ 97/05/20
- محل و ساعت بازگشایی پاکات مناقصه: ساعت 16:00 مورخ 97/05/20 در دفتر شهردار اشتهارد
- مبلغ سپرده تضمین شرکت در مزایده مبلغ 135.000.000 به صورت ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری اشتهارد یا واریز به حساب جاری 0107101783007 نزد بانک ملی شعبه اشتهارد به نام شهرداری اشتهارد.
- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
- سپرده نفرات اول و دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با برنده مناقصه نزد شهرداری باقی مانده و چنانچه به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده به نفع شهرداری ضبط خواهدگردید.
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه و پیش نویس قرارداد مندرج است.

خواندن 437 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
دهقان

آخرین‌ها از دهقان